KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
Fabrika (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye) 90603/3,10,13,21,33
Fabrika (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu'nda) 90926/16c
Fabrika Temel Atma Töreni (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu) 90413/3
Fabrikalar-Fatih Camii (İstanbul) 90475/18 - 90476/18
Fahreddin Efendi (Eczacı) 90991/13
Fahri (İstanbul Telgrafhanesi Heyetinden) 90838/19
Fahri (Tahran Sefiri) 90850/33,117
Fahri Ağa (Serçavuş) 91067/49c
Fahri Bey (Alay Kâtibi) 90973/23
Faik (Binbaşı) 91282/4d
Faik (Kaymakam) 91281/1
Faik (Kolağası) 91063/5
Faik (Şehremaneti İdare Meclisi Reisi) 90850/135,232
Faik Ağa (Serçavuş) 91067/25b
Faik Bey 91315/6,8
Faik Bey (Alay Kâtibi) 90998/23
Faik Bey (Kaymakam) 91056/25
Faik Bey (Mülâzım) 91051/11
Faik Bey (Mülâzım-ı Evvel) 90964/34
Faik Bey (Piyade Sağkolağası) 91067/3e
Faik Bey (Piyade Sağkolağası) 91067/3g
Faik Bey (Yüzbaşı 91914/3b
Faik Bey (Yüzbaşı Vekili) 90997/14
Faik Bey (Yüzbaşı) 91057/2
Faik Efendi (Kolağası-Baytar) 91301/294
Faik Efendi (Muavin) 91067/35h
Faik Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/311
Faik Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/368
Faik Paşa (Ferik-Istabl-ı Amire Müdürü) 91037/35 - 91055/15
Faik Paşa (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Faik Paşa (Mirliva) 90965/26
Faik Paşa (Mirliva) 91055/22
Faik Paşa (Mirliva) 91193/7b
Faik Paşa Camii (Üsküp) 90436/18
Falluya 90573/27a
Faris Paşa (Şamar Aşireti Reislerinden) 91112/12
Farnase Sarayı (Roma) 91257/42
Farnese Sarayı (Roma) 91216/11
Farnese Sarayı (Roma) 91382/16
Farukiyye Karakolhanesi (Beyrut) 90765/14 - 90771/9,11
Farukiyye Karakolhanesi-Bahçesi (Beyrut) 90765/15 - 90771/11-12
Farukiyye Karakolhanesi-Kasru'l-Hilm (Beyrut) 90771/10-11
Fasih Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/39b
Fathi,M. (Fotoğrafçı) 779-89
Fatih Camii (Çorlu) 90418/49
Fatih Camii (İstanbul) 90450/26,42
Fatih Camii (İstanbul) 90839/17
Fatih Camii (Priştine) 90623/24c
Fatih Karakolhanesi (İstanbul) 90822/10
Fatih Sultan Mehmed 90628/7
Fatih Sultan Mehmed (Tablo Fotoğrafı) 779-58/18
Fatih Sultan Mehmed'in Türbesi (İstanbul) 90450/42
Fatih Vapuru 91090/3
Fatin Bey (Sivas Vilâyeti Ziraat Müfettişi) 90852/22(1),24(1)
Faud Şuayb Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 90999/16
Faulkner, Robert (Fotoğrafçı) 90901
Favorite Sarayı (Baden-Baden) 91419/27
Fayton 90830/3-4
Fazıl (Şurâ-yı Devlet Azası) 90850/14
Fazıl b. el Abbas Camii ve Türbesi (Ramle) 90504/88
Fazıl Bey (Kolağası) 91053/18
Fazıl Bey (Piyade Binbaşısı) 91045/16
Fazıl Bey (Piyade Binbaşısı) 91047/3
Fazıl Bey (Piyade Kolağası) 91037/5
Fazıl Efendi (Mecelle Muallimi) 91313/53
Fazlı (Yaverân-ı Hazret-i Şehriyâri'den) 91282/20
Fazlı Efendi (Manisa Düyûn-ı Umumiye Müdürü) 90561/1
Fazlı Paşa Karakolhanesi (İstanbul) 90821/30
Fazlı Paxa (Müşir) 91049/11
Fearles Gemisi 779-55/40
Fehim Bey (Binbaşı) 91195/8b
Fehim Bey (Piyade Kaymakamı) 91056/20
Fehim Paşa Konağı (İstanbul-Nişantaşı) 90646/7-15 - 90647/28-32
Fehime Sultan Yalısı (İstanbul-Ortaköy) 779-75/2
Fehmi (Orman ve Meadin Müdürlerinden) 90850/72
Fehmi Bey (Mülâzım-ı Sâni) 91301/29
Fehmi Bey (Yüzbaşı-Doktor) 90870/8(1)
Feigenbaury, S. J. (Fotoğrafçı) 90620
Fellâhlar 9057313b
Fenarî Camii (Bursa) 90448/16
Fener Karakolhanesi (İstanbul) 90821/36
Fener Patrikhanesi (İstanbul) 90479/14a
Fenerbahçe Karakolhanesi (İstanbul) 90821/15
Fenim Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/28c
Feodor Theofani Gemisi 91448/11
Ferdi Efendi (Mülâzım) 91222/61
Ferdinand de Lesseps 779-89/57
Ferec Ağa (Mülâzım-ı Evvel) 91301/122
Ferecik 90498
Ferecik 90418/30-33
Ferhad Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91202/49
Ferhad Ağa (Yüzbaşı) 91301/124
Ferhad Ağa (Zaptiye Yüzbaşısı) 91067/29c
Ferhad Bey (Piyade Kaymakamı) 91067/2a
Ferhadiye Camii (Gaziantep) 90435/17
Ferhân İbn Hudayb ve Oğlu (Sab'â Kabilesi Şeyhi) 90567/23a
Ferhan Köşkü (İstanbul) 90474/17
Ferhan Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90614/19
Ferhan Köşkü (İstanbul-Yıldız Sarayı) 90815/12
Ferhan Paşa Kalesi (Musul) 90478/20b
Ferhat Paşa Kalesi (Şam'da) 90411/8a
Ferid (Erkân-ı Harb Miralayı) 91283/15
Ferid (Şurâ-yı Devlet İstinâf Müdde-i Umumisi) 90850/95
Ferid (Şurâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi Azası) 90850/62
Ferid Bey (Erkân-ı Harbiye Binbaşısı) 91067/2e
Ferid Bey (Erkân-ı Harbiye Miralayı) 90965/32
Ferid Bey (Miralay) 91193/10c
Ferid Efendi 90628/67
Ferid Efendi (Kolağası) 91045/9
Ferid Paşa (Erkân-ı Harbiye Mirlivası) 91052/5
Feridiye Karakolhanesi (İstanbul-Beyoğlu) 90821/39
Feridun Bey (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Feridun Bey (Kolağası-Ertuğrul Süvari Alayı'nda Doktor) 90995/12
Feridun Bey (Yüzbaşı-Doktor) 91301/301
Feridun Sertabib) 91063/2
Feriköy Karakolhanesi (İstanbul) 90821/8
Feriye Sarayları (İstanbul) 90474/28 - 90479/24a
Fer'iye Sarayları (İstanbul) 90813/6
Ferman Okuma Merasimi (Kahire'de) 90612/1-2
Ferruh (Teşrifatçı) 90850/69,248
Ferruh Ağa (Mülâzım-ı Sâni) 91067/28g
Ferry, Jules (Fransız Senato Başkanı) 91388/9
Fes Fabrikası (İstanbul-Eyüp) 90865/8-9 - 90874/1-2
Fes Fabrikası (İstanbul-Eyüp) 91014 - 91015
Fes Fabrikası (İzmit) 90767/19
Fessler (Fotoğrafçı) 90650
Feth-i Bülend Zırhlısı 91018/8
Feth-i Bülend Zırhlısı 91152/10
Fethullah Bey (Hamidiye XXVII, Süvari Alayı Kaymakamı) 91112/3,9-10 - 91143/28
Fethü'l-İslâm Vapuru 91152/16
Fetn-i Bülend Zırhlı Gemisi (İstanbul'da) 90645/1-7
Fettâh Efendi (İstihkâm Binbaşısı) 91046/2
Fettel, C. J. (Fotoğrafçı) 90861
Fettel, S. (Fotoğrafçı) 90767
Feucht, Albert (Cildçi) 91327
Fevzi Bey (Erkân-ı Harbiye Kaymakamı) 91045/32
Fevzi Bey (Kolağası) 91053/1
Fevzi Bey (Kolağası) 91053/4
Fevzi Efendi (Mülâzım-ı Sâni) 90990/16
Fevzi Efendi-Yanyalı 90496/32
Fevziye Camii (İzmit) 90767/5
Feyzi Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/37b
Feyzi Efendi (Mülâzım-ı Evvel) 91301/17
Feyzi Efendi (Yüzbaşı) 90974/5
Feyzi Efendi (Yüzbaşı-Doktor) 91202/31
Feyziye Mekteb-i İptidaîsi (Manisa) 90561/11
Feyzullah Efendi Camii (Erzurum) 90505/53
Fırat Nehri 90411/3c,16-20
Fırat Nehri (Birecik'te) 90434/5-6,9
Fırat Nehri (Halfeti'de) 90434/32-34,39
Fırat Nehri (Sandaliye Mevkii Civarında) 90567/37a
Fırın (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye'de) 90603/22
Fırın (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu-Aziziye Kışlası'nda) 90604/24
Fırın (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu-Hamidiye Kışlası'nda) 90604/32
Fıstıklı Ormanı (Beyrut) 90765/14-15 - 90771/9-12
Fil Köprüsü (İstanbul-Kağıthane) 90473/9,14
Filea Adası 90776/7,10,12-13,17,22 - 90777/1,35,38 - 90779/22,25
Filibe 779-36/32,46
Filibe 90484/47,51,59
Filibe Camii 90484/51
Filibe-Genel Görünüşü 90792/35
Filika 90508 - 90508/61-63 - 90509/60-61 - 90510/11c-d,12b-d,21b-d,22
Filip Efendi (Heyet-i Mebusân A'zâsı) 91278/30c
Filoteu Manastırı (Aynaroz) 90568/12
Fincham,Philib H. (Fotoğrafçı) 779-55
Fiorillo (Fotoğrafçı) 779/78
Firdevs Camii (Isparta) 90766/43
Flamingo Gemisi 91448/18
Floransa 91382/84-91
Floransa 91447/33d,53a - 91471/2
Floransa Katedrali 91382/86
Floransa Katedrali 91447/33d,53a - 91471/2
Floransa-Genel Görünüşü 91382/84-85
Fodten Köprüsü (Metz) 91496/3a
Fontainebleau Sarayı (Viyana) 91443
Forbin Kruvazörü 91093
Formidable Gemisi 91439/48
Forum Romanum (Roma) 91216/19-24
Forum Romanum (Roma) 91252/28 - 91257/3-4
Forum Romanum (Roma) 91382/26-27,32
Forum Romanum (Roma) 93867/11,13
Foster, W. H. (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Fotoğrafçılar-Fotoğrafhaneler-Hazırlayanlar-François Joseph II 90628/46
Fotoğrafçılar-Fotoğrafhaneler-Hazırlayanlar-Fuad Bey (Hazırlayan) 90642
Fotoğrafhane-i Osmanî ve Askerî 93216
Franke (Fotoğrafçı) 93866
Frankenstein, M. (Fotoğrafçı) 91217
Frankfurt 91517
Frankfurt 91494/5d - 91496/17b-c - 91431/11
Fransa 91339
Fransa 91217/25-30 - 91223 - 91232/30,36-39,53-54
Fransa 779-34/1-22 - 779-52/1
Fransa-Marsilya 91255
Fransa-Paris 91520
Fransa-Paris 91214 - 91246
Fransa-Paris 91491 - 91499 - 91510
Fransız Donanması'na Ait Gemiler 91323
Fransız Hastahanesi (İstanbul) 779-34/51,59-61
Fransız Hastahanesi (Kudüs) 9054/72
Fransız Hastahanesi (Yafa) 90504/102
Fransız Kiân Mektebi (Halep) 90454/39
Fransız Konsoloshanesi (İstanbul) 90479/29a
Fransız Konsoloshanesi (Tunus) 90598/37
Fransız Konsoloshanesi (Tunus) 91333/15
Fransız Konsolosluğu (Trabzon) 90441/29
Fransız Konsolosu (Sivas'ta) 90852/20(8),23(8)
Fransız Manastırı (Gaziantep) 90435/31
Fransız Manastırı (Kudüs) 90504/80
Fransız Mektebi (Kudüs) 90504/79
Fransız Rahibeler Mektebi (Beyrut) 779-44/100,174,192
Fransız Sefarethanesi (İstanbul-Tarabya) 779-34/37
Franz (Cildçi) 91510
Franz Joseph I Gemisi 91448/21
Franzensfeste Binası (Viyana) 91381/24
Freiburg 91496/20c
Freiburg Katedrali 91232/32
Frengi Hastahanesi (Bolu) 90786/3
Freundschaftssaal Bahçesi (Karlsbad) 91244/4
Friederichs,G. (Fotoğrafçı) 779-78
Friedrich Kaplıcası (Baden-Baden) 91419/12
Friedrich Köprüsü (Berlin) 91415/11
Friedrich Wilhelm III Anıtı (Berlin) 91415/22
Friedrich Wilhelm III'ün Heykeli (Berlin) 91232/19
Friedrich Wilhelm III'ün Heykeli (Berlin) 91415/20
Friths (Hazırlayan) 91471
Frits (Hazırlayan) 91232
Fuad (Binbaşı, Tabip) 9609/29 - 90610/30 - 90611/28
Fuad (Fotoğrafçı) 779-30 - 779-31 - 779-55
Fuad (Fotoğrafçı) 779-67
Fuad (Fotoğrafçı) 90609 - 90610 - 90611
Fuad (İstanbul Telgrafhanesi Heyeti'nden) 90838/19
Fuad (Kolağası) 91281/15
Fuad Bey (Binbaşı) 90965/49
Fuad Bey (Binbaşı) 91048/2
Fuad Bey (Kaymakam) 91195/2c
Fuad Bey (Kolağası-Doktor) 90870/9(2)
Fuad Bey (Kolağası-Doktor) 90994/11
Fuad Bey (Miralay) 91058/10
Fuad Bey (Mülâzım) 91050/17
Fuad Bey (Mülâzım) 91050/9
Fuad Bey (Piyade Kaymakamı) 91054/1
Fuad Bey (Süvari Miralayı) 91046/31
Fuad Bey (Süvari Mülâzım-ı Sânisi) 90964/45
Fuad Bey (Topçu Binbaşısı) 91037/1
Fuad Bey (Topçu Binbaşısı) 91046/10
Fuad Bey (Topçu Miralayı) 91037/25
Fuad Bey (Topçu Miralayı) 91046/16
Fuad Bey (Topçu Miralayı) 91046/18
Fuad Bey (Yüzbaşı) 91194/4d
Fuad Bey-Askerî Çiftlikler Müfettişi 90478/1
Fuad Efendi (Topçu Binbaşısı) 91071/19
Fuad Paşa (Müşir) 91041/10
Fuad Paşa (Müşir) 91049/6
Fuad Vapuru 91152/5
Fuad Vapuru 93216/1 - 93804/11
Fuji Yanardağı 91345/14-15,25,27 - 91353/33,35 - 91354/37-39
Fujikawa 91354/32
Futhpûr Sikri 91361/65-75
Fülfül Kalesi (Mekke) 90748/1-10(3),11(4)